logo PRz@2x

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. +48 17 865 11 00, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować poprzez: tel. +48 17 865 1775 lub e-mail: iod@prz.edu.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia przekazanego za pomocą formularza kontaktowego lub innego dostępnego kanału komunikacji oraz udzielenia informacji zwrotnej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku prowadzeniem komunikacji oraz udzieleniem odpowiedzi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia działań przez Administratora.
 5. Dane osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie rozwoju, serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, jeśli wynika to wprost z przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania, tj. do czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a następnie dane te będą nieodwracalnie usuwane.
 8. Masz prawo do:
 9. żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
Skip to content